உழவன் ஆர்கானிக்ஸ்னின் மேலாண் இயக்குநர்

முயற்சியும் கடின உழைப்பும் இருந்தால் வெற்றி தரும்.

தொழிலில் வெற்றி பெற தொடர் முயற்சி தேவை

வாழ்வு தரும் வாழை நார் பொருட்கள்

பாக்குமட்டை தட்டு உற்பத்தி அதிக வருமானம் தரும் தொழில்…