பாக்குமட்டை தட்டு உற்பத்தி அதிக வருமானம் தரும் தொழில்…

சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்காத வகையில் பாக்குமட்டையிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் தட்டுகள் கோயில்களில் பிரசாதம் வழங்க, விசேஷங்களில் உணவு வழங்க, உணவகங்கள், கேட்டரிங், பெரிய…