தொழிலில் வெற்றி பெற தொடர் முயற்சி தேவை

வலி நிவாரணி தைலம் தயாரிப்பு, தொழில் வெற்றியின் இரகசியம் இயற்கையை நேசித்து, அதன் வழியில் வந்த மனிதனுக்கு ஏற்படும் உடல்…