அழகிய இலை ஓவியங்கள்

சுழன்றும் ஏர்ப்பின்னது உலகம் என்று வள்ளுவப் பேராசான் கூறியது போல் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தேன். நெல் நடவு செய்ய ஏர்…